Voorwaarden bruids-arrangement

Algemene Voorwaarden voor Bruidsarrangementen

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, leveringen en transacties tussen MAVIH en haar cliënten betreffende bruidsarrangementen. 

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

1.3. Door het reserveren of boeken van een dienst van MAVIH aanvaardt de opdrachtgever automatisch deze algemene voorwaarden.

1.4. De opdrachtgever dient alle benodigde gegevens voor een correcte uitvoering van de opdracht tijdig aan MAVIH te verstrekken.


2. Reiskostenvergoeding

2.1. Voor alle opdrachten geldt een kilometervergoeding van € 0,40 per kilometer.

2.2. De kilometerafstand wordt berekend aan de hand van zowel de snelste als de kortste route naar de locatie van de proefsessie en de trouwlocatie, via Google Maps.

2.3. Alle parkeerkosten worden aan de opdrachtgever doorberekend.


3. Totstandkoming Boeking

3.1. Een boeking wordt gemaakt zodra de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van MAVIH aanvaardt.

3.2. Door het reserveren of boeken van een dienst van MAVIH aanvaardt de opdrachtgever automatisch deze algemene voorwaarden.

3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk- en zetfouten, alsmede aan offertes ouder dan 30 dagen.


4. Betaling

4.1. De genoemde prijzen zijn bevatten geen BTW in verband met de KOR-regeling, tenzij anders vermeld.

4.2. De factuur dient vóór de trouwdag te zijn voldaan.

4.3 Bij het indienen van een boeking ontvangt de opdrachtgever een "save the date"-aanbetaling van

€35, die niet restitueerbaar is.


5. Aansprakelijkheid

5.1. MAVIH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

5.2. MAVIH is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

5.3. Schadevergoedingen zijn alleen mogelijk voor schade waarvoor MAVIH verzekerd is en die door de verzekeraar wordt gedekt.

5.4. MAVIH sluit elke aansprakelijkheid uit voor schadeclaims die voortvloeien uit omstandigheden die niet aan MAVIH kunnen worden toegerekend volgens de geldende Nederlandse wetgeving of maatschappelijke normen.


6. Overmacht Back-up Service & Standby Service

6.1. MAVIH zal zich maximaal inspannen om het bruidsarrangement uit te voeren. In geval van overmacht, zoals ernstige ziekte van de stylist, zal MAVIH proberen een vervangende stylist van vergelijkbaar niveau te vinden. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. Als er geen vervangende stylist beschikbaar is, kan de overeenkomst gedeeltelijk of geheel worden geannuleerd.6.2. MAVIH is niet verplicht om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die buiten haar schuld liggen en die niet voor haar rekening komen volgens de wet of algemene opvattingen.6.3. Bij hinder door MAVIH zelf kunnen geen kosten worden verhaald.


7. Opzegging, Beëindiging en Opschorting van de Overeenkomst

7.1. Bij volledige of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever worden alle kosten die MAVIH heeft gemaakt, inclusief vergoedingen aan derden, als gevolg van de annulering volledig door de opdrachtgever vergoed.

7.2. Bij annulering van een geboekt bruidsarrangement gelden de volgende annuleringskosten:

a) Vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de afgesproken datum: 75% van de totale kosten.

b) Vanaf de 3e dag voor de afgesproken datum: 100% van de totale kosten.

7.3. MAVIH behoudt zich het recht voor om een bruidsarrangement te annuleren bij geschillen waarbij geen overeenstemming wordt bereikt. De opdrachtgever vergoedt de kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie, indien daar al werk voor is verricht.


8. Afspraken met MAVIH

8.1. De opdrachtgever dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de afspraak, aan MAVIH door te geven.

8.2 Het opsturen van de producten met borg is de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Zodra de producten zich in de juiste staat bevinden op het adres Johan Willem Frisostraat 21, Dordrecht, zal de borg worden gerestitueerd. Indien de producten na een termijn van 3 weken na de trouwdag worden geretourneerd, is het niet mogelijk om de borg terug te vorderen.


9. Beschadiging en/of Diefstal

9.1. MAVIH heeft het recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen bij beschadiging van producten.

9.2. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.


10. Privacy

10.1. MAVIH waarborgt de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van persoonsgegevens.

10.2. MAVIH beschermt de privacy als volgt:

  • Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of gedeeld met derden.
  • Foto's van klanten worden alleen niet gepubliceerd, wanneer dit nadrukkelijk aangegeven is.